گل به آرزو نشسته در فصل بهار |
سبز سبزم در بهاران، مخملین |
به گوشه نگاه گل، نشسته ام به راه تو |
باغ گل را دیده ام در کوی یار |
بوی یاس و التماس مهربان آسمان |
تا خدا یک آسمان گل کرده ام |
سرخ آتش بر دل آبی آسمان کشید |
پیچ در پیچ هیچ حرفی در طراوت ها نبود |
کومه ای در دل به پا کن، آسمان در آب شد |
پیوند و پیمان کرده ام من در جوار این درخت |
طاق نصرت دیده ای بر جلوه گاه روی گل ؟ |
با طراوت بوده ایم ما از ازل در باغ عشق |
اطلسی ها را بگو تا آسمان راهی نبود |
رهگذر ! ما را ببین ! ما گلیم،  سرباز مهر ایزدی |
قرمز نگاه تو در آبی قلبم نشست |
پیچان شدی تا عرش دوست
آرام به ما هم سر بزن |
صد برگ به دفتر داده ای 
آرام تر از صوت نسیم |
بوی بهار و موی یار ... 
آمد مرا در خاطرم |
سالها تو را من دیده ام 
ای سبز سبز سبز سبز |
ما طایفه ی سبزیم |
نسترن تا اوج بودن بوده ای |
زرد تبار آسمان خویی، سلام |
باز در آب روان دیدم رخت |
کومه و گل عهد بستند در بهار |
سبز باور تا تو چشم بگشوده ام |
نسترن! ما را نگاهی می کنی؟ |
باور گل تا ضمیر بلبل است |
ای سپید مهربان ، احوالتون؟ |
زلف بر باد مده ... |
روزگار گل زیباست... |
تا گلستان ... |
هرزه گل ها هم تماشایی شدند |
آب و ارغوان با هم نشستند |
بهار در بازی آب و گل بود ... |
گلزار |
گلبوته ها ... |
زرد زیبا |
مرگ هم زیباست |
جشن گل در دل آسمان |
گل همین پنج و شش باشد |
 
 
   1396/2/11 12:51    تعداد بازدید :  61

تعداد بازدید : 61
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )