افتتاح مرکز رشد در واحد دامغان
یافته های نوین در صنایع شیمیایی و دفاعی
تاریخ برگزاری همایش : ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳
www.pmrt.ir/nccd
همایش ملی علوم زیستی
تاریخ برگزاری همایش : ۷و۸ اسفندماه ۱۳۹۲

http://pmrt.ir/ncbهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

تاریخ برگزاری همایش مهرماه ۹۱

www.pmrt.ir/enpp

همایش ملی علوم محاسباتی

 تاریخ برگزاری همایش : شهریور ماه ۹۱

http://fnccs.du.ac.ir

مناقصه و مزایده