افتتاح مرکز رشد در واحد دامغان
یافته های نوین در صنایع شیمیایی و دفاعی
تاریخ برگزاری همایش : ۲۸ آبان ۱۳۹۳
http://www.nccd.ir/fa/
همایش ملی علوم زیستی
تاریخ برگزاری همایش : ۷و۸ اسفندماه ۱۳۹۲

http://pmrt.ir/ncbمناقصه و مزایده