اطلاعیه ها
افتتاح مرکز رشد در واحد دامغان
یافته های نوین در صنایع شیمیایی و دفاعی
تاریخ برگزاری همایش : ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳
www.pmrt.ir/nccd
همایش ملی علوم زیستی
تاریخ برگزاری همایش : ۷و۸ اسفندماه ۱۳۹۲

http://pmrt.ir/ncbهمایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

تاریخ برگزاری همایش مهرماه ۹۱

www.pmrt.ir/enpp

مناقصه و مزایده