یافته های نوین در صنایع شیمیایی و دفاعی
تاریخ برگزاری همایش : ۲۸ آبان ۱۳۹۳
http://www.nccd.ir/fa/
مناقصه و مزایده