همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
دومین همایش ملی علوم زیستی
همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
http://ncsapi.damghaniau.ac.ir/fa
http://conf.damghaniau.ac.ir/ncsapi/fa
مناقصه و مزایده